Gönyűi Idősek Klubja

Házi segítségnyújtás

SZOLGÁLTATÁSOK:
hazi segitsegHázi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A cél segítséget nyújtani abban, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.


Az ellátást a gondozónők munkanapokon 7.30-15.30 óra között nyújtják. 
Nyújtott szolgáltatáselemek:
• Bizalmi kapcsolat kiépítése, segítség nyújtás a problémák felismerésében és megoldásában.
• Az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó alapvető ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátása (pl.: orvoshoz kísérés, gyógyszerek íratása, kiváltása, gyógyszer átadás, beadás, sebellátás, mozgatás, emelés, vércukorszint, illetve vérnyomásmérés, közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának megelőzésében).
• Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában – mosdatás, fürdetés, kéz- és lábápolás, borotválás, hajmosás, öltöztetés, szennyes ruha, ágynemű összegyűjtése, tisztítása, valamint a lakás azon helyiségeinek takarítása, tisztán tartása, ahol az ellátott alszik, étkezik, illetve tisztálkodik (NEM nagytakarítás, ablakpucolás, kerti munka, stb!)
• Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében – segítségnyújtás a bevásárlásban (maximum 5 kg), tüzelő beszerzésében, behordásában, stb.
• Különféle közösségi és csoportos programok szervezése, az azokon való részvétel segítésével támogatása
• Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
• Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
• Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.


ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK:
A Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gondozási szükséglet vizsgálat alapján jogosult személyek.


A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
A házi segítségnyújtás szolgáltatást kérelmezni Némethy Veronika intézményvezetőnél lehet az Idősek Klubja épületében (Gönyű, Bem J. u. 15.), vagy telefonon a 06/20/2388-755 számon. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérésére, indítványára történik.
Szükséges dokumentumok:
• „Kérelem" formanyomtatvány, melyet az intézményben kérhetnek, illetve honlapunkról is letölthető,
• Személyi igazolvány, új típusú személyi igazolvány esetén lakcímkártya is,
• Nyugdíjfolyósító értesítője az adott évi nyugdíj összegéről,
• Háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása az egészségi állapotról (az ehhez szükséges formanyomtatványt a „Kérelem" tartalmazza), vagy kórházi kezelést követően a 30 napnál nem régebbi kórházi zárójelentést .
A kérelmezést követően az intézményvezető felkeresi az igénylőt otthonában és elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát. Ez egy formanyomtatvány alapján történik, melyben felmérjük az igénylő önkiszolgálási, önellátási képességeit, mozgási, mentális és érzékszervi funkcióinak működését, egészségügyi és szociális helyzetét. A vizsgálat alapján kerül megállapításra, hogy az igénylő jogosult-e a szolgáltatásra és ha igen, milyen óraszámban.


TÉRÍTÉSI DÍJ
A házi segítségnyújtás szolgáltatás térítési díja a jövedelemtől függően 2014. április 1-től a következőképpen alakul:

Jövedelem

Személyi térítési díj (Ft/óra)

Öregségi nyugdíjminimum 220%-a alatti rendszeres havi jövedelem (62.700,- Ft alatt) esetén

180,-

Öregségi nyugdíjminimum 220% fölötti és 320% alatti rendszeres havi jövedelem (62.701,- Ft – 91.200,- Ft között) esetén

280,-

Öregségi nyugdíjminimum 320% fölötti és 420% alatti rendszeres havi jövedelem (91.201,- Ft – 119.700,- Ft között) esetén

400,-

Öregségi nyugdíjminimum 420 %-a fölötti rendszeres havi jövedelem esetén (119.701,- Ft fölött)

500,-